In trang này
Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 07:15

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NƯỚC

Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI trong bối cảnh cách mạng khoa học - kỹ thuật tiếp tục phát triển mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển của kinh tế tri thức; toàn cầu hóa trở thành xu thế tất yếu lôi cuốn tất cả các nước trên thế giới. Tình hình đó đã đem lại cho các nước nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng xuất hiện những nguy cơ và thách thức không nhỏ. Để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, các Chính phủ đều hoạch định và thực hiện những chính sách phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu phát triển cá nhân.

Các Chính phủ đã chú trọng đầu tư cho giáo dục ổn định ở mức cao, từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn đóng góp của người dân. Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục trong tổng giá trị sản phẩm quốc nội gần đạt hoặc vượt mức 4%, mức bình quân thế giới[1].

Hiện nay, ngân sách của Chính phủ Hoa Kỳ về giáo dục là khoảng 4,8% GNP. Năm 1990, Hoa Kỳ chi cho một học sinh là 4.622 USD/học sinh. Năm 1999 - 2000, Hoa Kỳ đầu tư cho giáo dục là 351 tỷ USD. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã chi trên 100 tỷ USD cho các chương trình đặc biệt nhằm thu hẹp khoảng cách về thành tích học tập của trẻ em nhà nghèo và trẻ em thuộc các gia đình tầng lớp trung lưu, nhưng kết quả thu được không như mong muốn.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

 


[1] Xem thêm bảng 1 và bảng 2 phần Phụ lục

Đã xem 12 lần