Về nguyên tắc tất cả các khoản chi từ ngân sách Nhà nước đều phải được kiểm tra, kiểm soát và thực hiện cam kết chi trong quá trình chi trả, thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách và được đưa vào từ khi lập dự toán ngân sách. Việc thực hiện chi ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định và đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, hoặc người được ủy quyền quyết định chi.…
Ngân sách là một công cụ quản lý chủ yếu giúp lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các nguồn tài chính. Nội dung của ngân sách là dự tính các khoản thu và chi cho một thời kỳ nhất định của Chính phủ và được các cấp có thẩm quyền quyết định. Quản lý ngân sách nhà nước là một nội dung trọng yếu của quản lý tài chính, do nhà nước điều hành và là một mặt của quản lý kinh tế - xã hội quan trọng, do đó trong quản lý ngân sách nhà nước cần…
Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 03:01

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHU KỲ KINH TẾ

1. Khái niệm chu kỳ kinh tế Quá trình phát hiển kinh tế luôn tồn tại những biến động về sản lượng, lạm phát, lãi suất và thất nghiệp... Đây là đặc điểm chung của tất cả nền kinh tế thị trường. Lịch sử kinh tế cho thấy, nền kinh tế không tăng trưởng theo một hình thái ổn định và bằng phẳng, mà có thời gian mở rộng và có giai đoạn suy thoái, nhìn chung có tính chu kỳ. Paul A Samuelson và Wiliam D. Nordhalls năm 1948 đưa ra khái niệm chu kỳ kinh doanh là một…
Nhà nước thể hiện quyền lực của mình thông qua các nội dung được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, chính vì thế giải thích pháp luật có thể hiểu là một hoạt động thể hiện quyền lực Nhà nước buộc các chủ thể phải tuân theo. Mỗi hệ thống pháp luật sẽ có một cơ chế giải thích pháp luật tương ứng nên cơ sở pháp lý của giải thích pháp luật sẽ được thể hiện dưới các hình thức văn bản khác nhau như Hiến pháp, Luật hoặc các văn bản dưới luật ….…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành