Tại Nghị quyết số 08/NQ - TW ngày 17/12/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chiến lược an ninh quốc gia đã cảnh báo và chỉ ra các yếu tố thách thức đối với an ninh quốc gia của Việt Nam trong đó có vấn đề an ninh phi truyền thống. Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng và từng bước đề ra những chủ trương, đối sách thích hợp đối với an ninh phi truyền thống và gắn các chủ trương, đối sách đó với các quan điểm, tư duy đổi mới kinh…
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói chung được hiểu là đầu tư vốn vào hoạt động kinh doanh ở nước ngoài (địa phương) nhằm thu lợi nhuận. Hầu như tất cả số tiền đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ở địa phương phải được đem từ nước đầu tư vào nước chủ nhà. Đó là cách hiểu thông thường của người Nhật và được xem là “kiến thức chung”. Vào mùa thu năm 1988, có một luồng thông tin cho rằng, Ủy ban Đầu tư (BOI) lựa chọn và phê chuẩn những dự án đầu tư…
Thứ hai, 22 Tháng 6 2020 07:34

VAI TRÒ CỦA CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đồng nghĩa với việc dần hạn chế sử dụng phương pháp cưỡng chế để thực hiện quyền lực nhà nước và ngày càng sử dụng nhiều hơn các chế định dân chủ để khắc phục những mâu thuẫn và bất đồng nảy sinh. Quan niệm về cưỡng chế hành chính cũng như giới hạn của việc áp dụng cưỡng chế trong giai đoạn hiện nay cũng sẽ phải thay đổi để phù hợp với các điều kiện kinh tế -…
       1. Về bản chất pháp lý của tài sản mã hóa, tiền mã hóa Đạo luật điều chỉnh các vấn đề chính về tiền mã hóa là Luật Dịch vụ thanh toán (Payment Services Act) của Nhật Bản, có hiệu lực từ ngày 01/4/2017. Theo Luật Dịch vụ thanh toán của Nhật Bản, tiền mã hóa (bản dịch tiếng Anh là virtual currency) là một loại phương tiện thanh toán nhưng không phải là tiền pháp định. Điều 2.5 Luật này chia tiền ảo hay tiền mã hóa thành hai loại: Tiền ảo loại I là giá…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành