Tranh chấp lao động là sản phẩm tất yếu của quan hệ lao động được hình thành trong quá trình sử dụng lao động giữa một bên là người lao động và một bên là người sử dụng lao động. Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được điều chỉnh bằng khung pháp lý trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ lao động. Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động quan hệ giữa người lao động và sử dụng lao động…
1. Thực trạng pháp luật về sở hữu đất đai giai đoạn 1945 - 1975 Sau Cách mạng Tháng Tám, các quy định của pháp luật triều Nguyễn về ruộng đất đều bị bãi bỏ. Hiến pháp đầu tiên được soạn thảo và thông qua vào năm 1946 tuyên bố với Quốc dân đồng bào rằng, Nhà nước sẽ bảo hộ quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam (Điều thứ 12). Áp dụng vào lĩnh vực đất đai, có thể hiểu rằng, Nhà nước bảo bộ quyền tư hữu về ruộng đất. Tuy nhiên, phải hiểu rằng…
Quan hệ lao động là quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động và các tổ chức có sử dụng lao động chịu sự quản lý của nhà nước tại nơi làm việc, hoặc phát sinh ngoài bối cảnh công việc. Đối tượng của quan hệ lao động thường là cá nhân người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp hoặc nơi làm việc; giữa một nhóm người lao động hoặc một công đoàn và một cá nhân người sử dụng lao động; giữa một công đoàn hoặc các công đoàn với một…
Chấp hành ngân sách là việc triển khai các nguồn lực được sử dụng để thực hiện các chính sách có liên quan đến ngân sách. Xây dựng ngân sách tốt là việc rất cần thiết, tuy nhiên ngân sách được xây dựng tốt chưa chắc đã được chấp hành tốt, nên các thủ tục chấp hành ngân sách phải được hoàn thiện ngay trong quá trình xây dựng quy tắc ngân sách và lập quy trình ngân sách. Để ngân sách đạt hiệu quả tốt nhất thì việc chấp hành ngân sách phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành