Tình hình vi phạm pháp luật môi trường ở nước ta diễn biến phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và ở hầu hết các địa bàn. Những hoạt động vi phạm pháp luật môi trường không chỉ tác động xấu đến môi sinh, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà hơn hết là nó gây ra những hậu quả trực tiếp và lâu dài đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người. Để thực hiện tốt công tác phòng…
1. Áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính  Khảo sát thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn cho thấy hầu như các ngành, lĩnh vực, địa phương không có thống kê, báo cáo về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn rất khó khăn. Chỉ trong một số ít ngành, lĩnh vực có thống về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế này. Tuy vậy, có thể rút ra một số nhận xét về thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính như sau: Một số nơi đã có tình trạng lạm dụng áp dụng…
Xuất phát từ nhu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội XII của Đảng (20/01-28/01/2016) tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Báo cáo chính trị trình Đại hội XII xác định: “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến…
Từ đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển bền vững trong bảo vệ môi trường. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về môi trường ngày 24/8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: “Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, gây ảnh hưởng người dân”. Quan điểm về phát triển bền vững không phải lần đầu được nhắc đến trong phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Các nội dung về phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ xã hội trước đó…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành