Theo quy định của Bộ luật dân sự, người ký hợp đồng phải là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyển[1]. Việc ủy quyền có thể được thể hiện bằng các hình thức văn bản khác nhau như quyết định ủy quyền, giấy ủy quyền, biên bản ủy quyền hoặc văn bản ủy quyền khác, kể cả thể hiện thông qua việc ghi trong Điều lệ doanh nghiệp, quy chế, quy định nội bộ hay biên bản, nghị quyết họp, văn bản giao, phân công nhiệm vụ.…
1. Ban kiểm soát trong công ty Theo quy định tại Điểu 55 và khoản 1 Điều 134 về Luật doanh nghiệp năm 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ 11 thành viên trở lên và công ty cổ phần có từ 11 cổ đông trỏ lên hoặc có dưới 11 cổ đông, nhưng các cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của công ty trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát; Trường hợp công ty TNHH có ít hơn 11 thành viên hoặc çông ty cổ phần…
Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI trong bối cảnh cách mạng khoa học - kỹ thuật tiếp tục phát triển mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển của kinh tế tri thức; toàn cầu hóa trở thành xu thế tất yếu lôi cuốn tất cả các nước trên thế giới. Tình hình đó đã đem lại cho các nước nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng xuất hiện những nguy cơ và thách thức không nhỏ. Để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, các Chính phủ đều hoạch định và thực hiện những chính sách…
Hội đồng thành viên, cùng tên gọi, khác bản chất Luật doanh nghiệp năm 2014 chia thành hai loại công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên, với chủ sở hữu là cá nhân và tổ chức. Đúng bản chất, thì phải gọi pháp nhân là chủ sở hữu, vì không có tổ chức nào không phải là pháp nhân được phép thành lập công ty. Chẳng hạn doanh nghiệp tư nhân, là một tổ chức kinh tế, nhưng không thể tham gia thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp này, chỉ chủ doanh nghiệp tư nhân mới…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành